Schimbare Furnizor P.J.

Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale Ordin 47/2008CAPITOLUL I: Dispoziţii generaleSECŢIUNEA 1: ScopArt. 1Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele şi responsabilităţile părţilor implicate în acest proces.SECŢIUNEA 2: TerminologieArt. 2Termenii din prezenta metodologie sunt utilizaţi în sensul definiţiilor prevăzute la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 din Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2007, şi în anexa la Condiţiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2007.SECŢIUNEA 3: Domeniul de aplicareArt. 3(1)Prevederile prezentei metodologii se aplică consumatorilor noncasnici care doresc să îşi schimbe furnizorul de gaze naturale, precum şi titularilor de licenţe emise de autoritatea de reglementare care sunt implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.(2)Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre următoarele situaţii:a)prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare negociată;b)prin schimbarea furnizorului în condiţii de furnizare negociată;c)prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare reglementată.CAPITOLUL II: Etapele procesului de schimbare a furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturaleSECŢIUNEA 1: Alegerea furnizorului nou de gaze naturaleArt. 4(1)Consumatorul noncasnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare şi, în funcţie de acesta, unul sau mai mulţi furnizori de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.(2)În situaţia în care consumatorul noncasnic optează pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, acesta se va adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licenţei, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unităţii administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului.(3)Operatorii de distribuţie au obligaţia să afişeze la sediile lor lista furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale.(4)În situaţia în care consumatorul noncasnic optează pentru furnizarea negociată a gazelor naturale, acesta va consulta lista afişată la sediul operatorului de distribuţie a gazelor naturale sau lista afişată pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.SECŢIUNEA 2: Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou şi rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actualArt. 5(1)În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b), furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic îl contactează în vederea încheierii contractului de furnizare negociată a gazelor naturale, transmite acestuia condiţiile de contractare şi iniţiază procesul de negociere a clauzelor contractului.(2)În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic îl contactează în vederea încheierii contractului de furnizare reglementată a gazelor naturale, are obligaţia, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici – clauze specifice de contractare, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, cu modificările şi completările ulterioare, să pună la dispoziţia consumatorului noncasnic, cu titlu gratuit, înainte de semnarea contractului, Condiţiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale.Art. 6(1)Contractul de furnizare negociată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici include cel puţin următoarele elemente:a)identitatea şi adresa părţilor;b)obiectul contractului – serviciile oferite;c)drepturile şi obligaţiile părţilor;d)preţul, modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor;e)durata contractului, prelungirea, modificarea şi încetarea contractului;f)daune şi penalităţi plătite de părţile contractante pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale, inclusiv penalităţile pe care furnizorul este obligat să le plătească în cazul nerespectării indicatorilor de performanţă garantaţi, în conformitate cu Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2007;g)modalitatea de soluţionare a neînţelegerilor şi litigiilor.(2)Contractul de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici se încheie cu respectarea Contractului-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici – clauze specifice de contractare, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2007.Art. 7(1)Consumatorul noncasnic de gaze naturale şi furnizorul nou de gaze naturale încheie contractul de furnizare, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.(2)Consumatorul noncasnic de gaze naturale nu are dreptul să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată şi un contract de furnizare negociată pentru acelaşi loc de consum.Art. 8(1)Consumatorul noncasnic de gaze naturale are posibilitatea să încheie contractul de furnizare negociată cu furnizorul nou în următoarele variante:a)cu servicii incluse, prin includerea în preţul final, pe lângă preţul de furnizare negociată a gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, după caz, a tarifului de transport, de distribuţie – pentru consumatorii conectaţi în sistemul de distribuţie, şi de înmagazinare subterană a gazelor naturale;b)fără servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată la preţul de furnizare negociată.(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), încheierea, după caz, a contractelor de transport, distribuţie sau înmagazinare cade în sarcina noului furnizor.(3)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), încheierea, după caz, a contractelor de transport, distribuţie sau înmagazinare cade în sarcina consumatorului.(4)Indiferent dacă contractele de transport, distribuţie sau înmagazinare se încheie de către furnizorul nou ori de către consumator, clauzele acestora sunt stabilite în conformitate cu prevederile contractelor-cadru aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar prestarea acestor servicii se realizează la tarifele reglementate, stabilite de autoritate.(5)Indiferent de varianta în care se încheie contractul de furnizare negociată a gazelor naturale, preţul care este negociat între consumatorul noncasnic şi furnizorul nou este exclusiv preţul de furnizare a gazelor naturale.Art. 9(1)În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), consumatorul noncasnic solicită furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementată încheiat cu acesta, cu un preaviz de 75 de zile.(2)Denunţarea unilaterală a contractelor de furnizare reglementată din iniţiativa consumatorului noncasnic de gaze naturale devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.Art. 10În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c), consumatorul noncasnic notifică furnizorului actual intenţia de reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta, cu respectarea termenului şi a condiţiilor de denunţare unilaterală, prevăzute în contractul de furnizare negociată.Art. 11(1)În situaţia prevăzută la art. 3 alin. 2 lit. c), consumatorul noncasnic de gaze naturale solicită furnizorului care, potrivit licenţei, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unităţii administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului încheierea unui astfel de contract.(2)Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează furnizorului cu minimum 45 de zile înaintea datei preconizate de începere a contractului de furnizare reglementată.(3)Furnizorul căruia, potrivit prevederilor alin. (1), i s-a înaintat o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare reglementată a gazelor naturale nu are dreptul să refuze încheierea unui astfel de contract, cu excepţia cazului în care încheierea contractului de furnizare reglementată afectează semnificativ îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de furnizare reglementată aflate în derulare.(4)Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare reglementată în condiţiile alin. (3) se justifică consumatorului în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitării. În acelaşi termen, furnizorul are obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o notificare a refuzului împreună cu justificarea transmisă consumatorului noncasnic care a solicitat încheierea contractului.SECŢIUNEA 3: Notificarea distribuitorului/transportatorului şi transferul capacităţii rezervateArt. 12(1)Furnizorul nou notifică distribuitorului/ transportatorului asupra faptul că acesta va deveni furnizorul consumatorului noncasnic începând cu data convenită de cele două părţi.(2)Notificarea va fi transmisă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să livreze gaze naturale consumatorului.Art. 13(1)Pentru consumatorul noncasnic de gaze naturale care schimbă furnizorul se aplică principiul „capacitatea urmează consumatorul”.(2)Furnizorul actual şi furnizorul nou notifică distribuitorului/ transportatorului capacitatea predată/preluată aferentă consumatorului noncasnic de gaze naturale care schimbă furnizorul.(3)În cazul în care există divergenţe între furnizorul actual şi furnizorul nou în privinţa capacităţii predate/preluate aferente consumatorului noncasnic care îşi schimbă furnizorul, distribuitorul/transportatorul procedează la transferul obligatoriu al respectivei capacităţi.(4)Încadrarea consumatorului noncasnic într-o anumită categorie de consumatori nu se modifică ca efect al schimbării furnizorului de gaze naturale.SECŢIUNEA 4: Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturaleArt. 14Distribuitorul/transportatorul convine şi consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale consumatorului.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.