Schimbare Furnizor P.f.

Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale. Ordin nr. 47 din 2007

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop
Art. 1
Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele şi responsabilităţile părţilor implicate în cadrul acestui proces.
SECŢIUNEA 2: Terminologie
Art. 2
(1)În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următorul înţeles:
a)capacitatea urmează consumatorul-principiu aplicat în cazul consumatorului care schimbă furnizorul, conform căruia capacitatea rezervată pentru consumator în Sistemul naţional de transport sau în alte sisteme de transport şi, după caz, în sistemul de distribuţie este cedată de furnizorul actual şi preluată de către noul furnizor;
b)furnizor actual de gaze naturale – furnizorul de gaze naturale cu care consumatorul are încheiat contract de furnizare reglementată/furnizare negociată a gazelor naturale;
c)furnizor nou de gaze naturale – furnizorul de gaze naturale cu care consumatorul de gaze naturale doreşte să încheie contract de furnizare reglementată/furnizare negociată a gazelor naturale;
d)furnizare reglementată – comercializarea gazelor naturale către consumatorul de gaze naturale, în baza contractului de furnizare reglementată încheiat în conformitate cu prevederile contractului-cadru şi la preţ reglementat;
e)furnizare negociată – comercializarea gazelor naturale către consumatorul de gaze naturale, în condiţii concurenţiale.
(2)Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 3: Domeniul de aplicare.

Art. 3
(1)Prevederile prezentei metodologii se aplică consumatorilor casnici care doresc să îşi schimbe furnizorul de gaze naturale, precum şi titularilor de licenţe emise de autoritatea de reglementare, care sunt implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.
(2)Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre următoarele situaţii:
a)prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare negociată;
b)prin schimbarea furnizorului în condiţii de furnizare negociată;
c)prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare reglementată.
CAPITOLUL II: Etapele procesului de schimbare a furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale
SECŢIUNEA 1: Alegerea furnizorului nou de gaze naturale
Art. 4
(1)Consumatorul casnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare şi, în funcţie de acesta, furnizorul de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.
(2)În situaţia în care consumatorul casnic optează pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, acesta se va adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licenţei, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unităţii administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului.
(3)Operatorii de distribuţie au obligaţia să afişeze la sediile lor lista furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale.
(4)În situaţia în care consumatorul casnic optează pentru furnizarea negociată a gazelor naturale, acesta va consulta lista afişată la sediul operatorului de distribuţie a gazelor naturale sau lista afişată pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
SECŢIUNEA 2: Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou şi rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual
Art. 5
(1)Consumatorul casnic de gaze naturale şi furnizorul nou de gaze naturale încheie contractul de furnizare, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.
(2)Consumatorul de gaze naturale nu are dreptul să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată şi un contract de furnizare negociată pentru acelaşi loc de consum.
Art. 6
(1)În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) consumatorul casnic solicită furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementată încheiat cu acesta, cu un preaviz de 30 de zile.
(2)Denunţarea unilaterală a contractelor de furnizare reglementată din iniţiativa consumatorului casnic de gaze naturale devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe roiul instanţelor de judecată.
Art. 7
În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c), consumatorul casnic notifică furnizorului actual intenţia de reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta, cu respectarea termenului şi condiţiilor de denunţare unilaterală, prevăzute în contractul de furnizare negociată.
Art. 8
(1)În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), consumatorul casnic de gaze naturale solicită furnizorului care, potrivit licenţei, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unităţii administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului, încheierea unui astfel de contract.
(2)Solicitarea prevăzută la alin, (1) se înaintează furnizorului cu cel puţin 45 de zile înaintea datei la care consumatorul de gaze naturale doreşte ca noul furnizor să înceapă livrarea gazelor naturale.
(3)Furnizorul care, potrivit prevederilor alin. (1), a primit o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare reglementată a gazelor naturale are obligaţia de a da curs solicitării adresate, cu excepţia cazului în care încheierea contractului de furnizare reglementată afectează semnificativ îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de furnizare reglementată aflate în derulare.
(4)Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare reglementată în condiţiile alin. (3) trebuie justificat consumatorului în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitării, în acelaşi termen, furnizorul are obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o notificare a refuzului împreună cu justificarea transmisă consumatorului care a solicitat încheierea contractului.
SECŢIUNEA 3: Notificarea distribuitorului/transportatorului şi transferul capacităţii rezervate
Art. 9
(1)Furnizorul nou notifică distribuitorului/ transportatorului faptul că acesta va deveni furnizorul consumatorului casnic începând cu data convenită de cele două părţi.
(2)Notificarea va fi transmisă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să livreze gaze naturale consumatorului.
Art. 10
(1)Pentru consumatorul casnic de gaze naturale care schimbă furnizorul se aplică principiul „capacitatea urmează consumatorul”.
(2)Furnizorul actual şi furnizorul nou notifică distribuitorului/ transportatorului capacitatea predată/preluată, aferentă consumatorului casnic de gaze naturale care schimbă furnizorul.
(3)În cazul în care există divergenţe între furnizorul actual şi furnizorul nou în privinţa capacităţii predate/preluate, aferentă consumatorului casnic care îşi schimbă furnizorul, distribuitorul/ transportatorul procedează la transferul obligatoriu al respectivei capacităţi.
(4)Încadrarea consumatorului casnic într-o anumită categorie de consumatori nu se modifică ca efect al schimbării furnizorului de gaze naturale.
SECŢIUNEA 4: Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale
Art. 11
Distribuitorul/transportatorul convine şi consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale consumatorului.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.