Ofertă Tip – Clienti Casnici NOI in distributie

 1. Data întocmirii ofertei 29.10.2021;
 2. Pretul ofertei este valabil din data de 01.11.2021 până în data de 30.11.2021;
 3. Valabilitate pret:30 de zilede la data semnarii contractului de furnizare gaze
 4. Obiectul contractului fiind furnizarea gazelor naturale cu serviciul de transport, depozitare și distribuție inclus;
 5. Durata contractului 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii pentru perioade succesive de 6 luni;
 6. Condiții de plată–în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu termen de grație 15 zile calendaristice;
 7. Penalități – 0,02% pe zi de la data scadentă a facturii;
 8. Garanții – în cazul depășirii termenului scadent de mai mult de două ori se va depune o garanție ce va acoperi 60 de zile din consumul mediu anual;
 9. Transmiterea facturii – cu poșta;
 10. Prețul de furnizare aferent fiecărei categorii de consumatori – conform cu tabelul – fără T.V.A. și acciză
 11. Solicitarea Ofertei-tip se consideră acceptată prin semnarea contractului de furnizare gaze naturale;
 12. Documentele necesare la încheierea contractului de furnizare: C.I. în cazul persoanelor fizice și C.I.F. în cazul persoanelor juridice;
 13. Condiții de încetare a contractului:
 • prin ajungerea la termen, în situația în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și intenția de neprelungire a Contractului este notificată cu minim 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;
 • dacă părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor, datorate modificărilor de circumstanțe;
 • în cazul declanșării procedurii falimentului Cumpărătorului, printr-o hotărâre judecătorească;
 • dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile și Părțile nu agreează altfel;
 • în caz de consum fraudulos;
 • oricare dintre părți are dreptul de a denunța prezentul Contract unilateral în condițiile transmiterii unei notificări prealabile scrise, cu cel puțin 21 (douăzeci şi una) de zile calendaristice anterior momentului la care se dorește încetarea acestuia;
  Pentru clienții casnici de gaze naturaleTarif fără T.V.A.Tarif cu T.V.A.
Clienți finali racordați în sistemul de distribuțieRON/MWhRON/MWh
C.1 cu un consum anual până la 280 MWh600,00714,00

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.