Conditii Standard P.J.

Condiții standard pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale

Definiţii

În prezentul Contract termenii definiți mai jos vor avea următorul înțeles:

Ora aplicabilă

este ora oficială la Punctul de Predare/Primire (PPP) conform prezentului Contract.

Zi lucrătoare

este o zi (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică) în care băncile sunt în general deschise pentru tranzacții comerciale în București.

Preț contractual

înseamnă prețul prevăzut la Art. 5.

Durată contractuală

înseamnă perioada ce începe la ora șase (6) a.m., ora României, în prima zi de valabilitate a Contractului și se sfârșește la ora șase (6) a.m., ora României, în ultima zi de valabilitate a Contractului conform Art. 12.1 (inclusiv orice prelungire automată a duratei Contractului în conformitate cu Art. 12.1 [3]).

Zi

înseamnă un interval de 24 de ore consecutive ce începe la ora șase (6) a.m., ora României a unei zile și se sfârșește la ora șase (6) a.m., ora României a zilei următoare. Ziua este redusă la douăzecișitrei (23) de ore la trecerea la oră de vară și este majorată la douăzecișicinci (25) de ore la trecerea la oră de iarnă, iar toate drepturile și obligațiile aferente potrivit Contractului sunt majorate sau reduse corespunzător în respectivele zile.

Punct de Predare/Primire (PPP)

înseamnă ieșirea din postul/stația de reglare/măsurare a gazelor naturale, unde se măsoară parametrii cantitativi ai gazelor naturale și punctul în care drepturile de proprietate, precum și cheltuielile și riscurile asociate furnizării de gaze naturale trec de la Vânzător la Cumpărător.

Săptămâna

Șapte zile începând de la ora 06.00, ora locală a României, a unei zile de miercuri și terminându-se la ora 06.00, ora locală a României, din următoarea zi de miercuri.

Luna

înseamnă intervalul de timp cuprins între ora șase (6) a.m., ora României din prima zi a unei luni calendaristice și până la ora șase (6) a.m., ora României din prima zi a următoarei luni calendaristice.

Trimestru

înseamnă intervalul de timp de trei (3) luni consecutive ce începe cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie și 1 octombrie pe întreaga Durată contractuală.

Gaze naturale

înseamnă o hidrocarbură sau un amestec de hidrocarburi (constând în principal din metan) și gaze incombustibile care se produc în subsol în stare naturală separat sau împreună cu hidrocarburi lichide, corespunzând calității reglementărilor în vigoare.

MWh

unitatea de energie pentru care sunt exprimate prețurile și tarifele în sectorul gazelor naturale este de 1 MWh.

Presiunea gazelor naturale

înseamnă diferența dintre presiunea gazelor naturale din conductă și presiunea atmosferică. Presiunea gazelor naturale se măsoară în bari, unde 1 bar este egal cu 105 Pascali.

Societatea de transport

înseamnă persoana juridică și competentă din România responsabilă cu transportul gazelor naturale pe teritoriul României (și anume, în prezent Transgaz S.A.).

Sistemul Național de Transport (SNT)

înseamnă ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice specifice, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import și livrarea către distribuitori, clienți direcți, la înmagazinare, și către beneficiarii din diverse țări.

Sistemul de transport este situat pe teritoriul României și se află în proprietatea publică a statului.

Dispeceratul Național de Gaze Naturale

înseamnă dispeceratul operatorului național de transport al gazelor naturale.

Cantitatea contractuală totală (CCT)

înseamnă cantitatea de gaze naturale de referință exprimată în MWh/Durată contractuală, care va fi livrată de Vânzător către Cumpărător. CCT este definită la Art. 3.1.

Cantitatea maximă lunară (CML)

înseamnă cantitatea maximă de gaze naturale de referință exprimată în MWh/lună, care va fi livrată de Vânzător către Cumpărător. CML este definită la Art. 3.3.

Cantitatea maximă orară (CMO)

înseamnă cantitatea maximă de gaze naturale de referință exprimată în MWh/oră, care va fi livrată de Vânzător către Cumpărător. CMO este definită la Art. 3.2.

Rezervarea de capacitate (CAP)

înseamnă capacitatea orară pe care Vânzătorul o rezervă, sau o preia de la anteriorul furnizor de gaze naturale al Cumpărătorului, în Sistemul Național de Transport, în orice moment pe Durata contractuală, și care se stabilește pe baza cantității maxime orare de gaze naturale aprobate pentru transport pentru fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) al Cumpărătorului, exprimată în MWh pe oră în condiții de referință, conform reglementărilor în vigoare.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

denumită în continuare ANRE, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric și funcțional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea și monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național necesar funcționării sectorului și pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.

Consum fraudulos

înseamnă consumul în vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu.

Operator prudent și rezonabil

Atunci când se folosește pentru a descrie o parte contractantă, înseamnă grija necesară cu care trebuie îndeplinite obligațiile unei părți, reprezentând acel nivel de diligență, prudență și precauțiune practicat în mod normal de operatori cu experiență care activează în același sector sau în condiții și circumstanțe echivalente sau similare și în conformitate cu bunele practici uzitate și ținând cont de interesele părților.

Bonus de fidelitate

Avantaj acordat unui Cumpărător fidel de către Vânzător și reprezintă reducerea acordată pentru perioada fermă de contractare.

Planificarea furnizării

Planificare trimestrială

[1] Cumpărătorul va notifica Vânzătorului în scris până în data de cincisprezece (15) a lunii precedente începerii unui trimestru cantitățile ce vor fi consumate la fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) în fiecare lună a trimestrului respectiv, dacă există modificări față de cantitățile contractate conform punctului B din Anexa la prezentul Contract.

[2] Solicitările de modificări se vor transmite Vânzătorului în format Excel la adresa de email info.mehedintigaz@fimm.com .

Nominalizare lunară

[1] Până în data de cincisprezece (15) a lunii precedente lunii de consum, Cumpărătorul va putea solicita Vânzătorului modificarea prognozei de consum.

[2] În situația în care Cumpărătorul nu transmite o nominalizare lunară în termenele prevăzute la Art. 4.2.[1], Vânzătorul va înregistra pentru fiecare loc de consum, în mod automat și fără acordul prealabil al Cumpărătorului, nominalizarea la o valoare egală cu cantitatea de gaze naturale contractată, conform punctului B din Anexa la prezentul Contract,  sau planificată trimestrial conform Art. 4.1, după caz, în funcție de ultima estimare a consumului pentru luna respectivă transmisă de către Cumpărător.

[3] Pentru punctele de consum încadrate în categoriile: B4-B6 și A2-A5, nominalizarea lunară va fi defalcată la nivel de zi. În situația în care Cumpărătorul nu defalcă consumurile prognozate la nivel de zi, Vânzătorul va stabili un consum zilnic prin împărțirea liniară a cantității lunare la numărul de zile din luna respectivă.

[4] Cantitățile lunare nominalizate cumulat pe toate Punctele de Predare/Primire (PPP), astfel cum acestea ar putea fi modificate conform alineatului [1] al prezentului articol 4.2 nu pot depăși cantitatea maximă lunară (CML) stabilită la Art. 3.3.

[5] Solicitările de modificări se vor transmite Vânzătorului în format Excel la adresa de email info.mehedintigaz@fimm.com .

Nominalizare săptămânală

[1] Nominalizarea săptămânală se realizează doar pentru punctele de consum la care se face referire în Articolul 4.2.[3].

[2] În situația în care Cumpărătorul,  pentru o săptămână,  dorește să își modifice prognoza de consum, are obligația de a transmite către Vânzător,  până la ora 12:00 a zilei de vineri premergătoare săptămânii  de consum,  nominalizarea săptămânală pentru fiecare zi de consum pe perioada miercuri-miercuri.

[3] Solicitările de modificări se vor transmite Vânzătorului în format Excel la adresa de email info.mehedintigaz@fimm.com .

Renominalizare zilnică

 [1] Renominalizarea zilnică se realizează doar pentru punctele de consum la care se face referire în Articolul 4.2.[3].

[2] În situația în care cumpărătorul, pentru o zi,  dorește să își modifice prognoza de consum, are obligația de a transmite către Vânzător, până la ora 10:00 a zilei precedente zilei de livrare o notificare în legătură cu modificarea prognozei de consum.

[3] Pentru zilele de weekend și sărbători legale, renominalizările pot fi făcute în ziua dinaintea acestui interval, până la ora 10.00, pentru toate zilele din intervalul respectiv.

[4] Solicitările de modificări se vor transmite Vânzătorului în format Excel la adresa de email info.mehedintigaz@fimm.com .

 Taxe, acciza și TVA

[1] Toate comisioanele bancare în legătură cu efectuarea plăților vor fi suportate de către Cumpărător.

[2] TVA și acciza conforme cu Codul Fiscal în vigoare vor fi aplicate fiecărei facturi lunare.

[3] Orice impozite, taxe sau alte impuneri guvernamentale în legătură cu prezentul Contract, se suportă de către Cumpărător, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situații, niciuna dintre Părți neavând dreptul de a înceta Contractul pentru acest motiv.

Compoziția gazelor naturale, presiunea de livrare

Compoziția gazelor naturale

Vânzătorul va livra gaze naturale în conformitate cu condițiile de calitate impuse de reglementările legale în vigoare.

Presiunea de livrare

Presiunea de livrare la fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) este stabilită în Anexa prezentului Contract la litera A.

Imputaţia plăţii

Părțile convin că plățile efectuate de Cumpărător Vânzătorului în legătură cu prezentul Contract se vor imputa în conformitate cu următoarele reguli:

 1. plățile se vor imputa cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadență;
 2. dacă este cazul, se vor considera stinse, în primul rând, datoriile negarantate sau cele pentru care Vânzătorul are cele mai puține garanții;
 3. dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum și, în egală măsură, garantate, se vor stinge datoriile mai vechi;
 4. în lipsa tuturor criteriilor menționate la lit. a)-c), imputația se va face în ordinea stabilită de Vânzător;
 5. în lipsa tuturor criteriilor menționate la lit. a)-d), imputația se va face proporțional cu valoarea datoriilor.

În toate cazurile, plățile se vor imputa în următoarea ordine:

 1. asupra oricăror cheltuieli în legătură cu recuperarea creanțelor Vânzătorului,
 2. asupra dobânzilor și penalităților, în ordinea cronologică a scadenței acestora,
 3. asupra capitalului.

Prelungirea, rezilierea, denunţarea şi încetarea Contractului

Durata Contractului

[1] Prezentul Contract se încheie pe perioada ___________/_____________ .

[2] Livrarea gazelor naturale, conform prezentului Contract începe la data de ____________, ora 06.00 a.m.

[3] În cazul în care niciuna dintre Părți nu notifică, în scris, celeilalte Părți faptul că nu dorește prelungirea prezentului Contract, cu minim treizeci (30) de zile calendaristice înainte de data expirării Duratei contractuale, prezentul Contract va fi prelungit automat, pentru o perioadă egală cu cea convenită inițial.

Rezilierea Contractului

[1] Prezentul Contract este reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, transmiterea vreunei notificări, îndeplinirea vreunei formalități sau intervenția instanțelor de judecată, în cazul în care Cumpărătorul nu își execută obligațiile sale esențiale prevăzute la Art. 8.2, 8.3, 11 [1] și 16.1 [3], cu respectarea punctului [6].

[2] În cazul nerespectării altor obligații contractuale ale Cumpărătorului, Contractul poate fi reziliat în cazul în care nu este remediată încălcarea obligațiilor respective în termen de 30 de zile de la primirea unei notificări în acest sens de la Vânzător.

[3] Rezilierea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți la data intervenirii rezilierii.

[4] Vânzătorul poate rezilia unilateral Contractul, fără punere în întârziere, fără intervenția instanțelor de judecată, pe baza unei simple notificări de reziliere unilaterală transmisă Cumpărătorului, și fără nici o altă formalitate în caz de Consum fraudulos.

[5] Părțile convin că, prin simplul fapt al neexecutării obligațiilor sale contractuale, Cumpărătorul se află de drept în întârziere.

[6] În cazurile de reziliere prevăzute la alineatele [1] și [4] prezentului articol, Contractul va fi considerat reziliat de drept, fără vreo altă formalitate sau intervenția instanțelor judecătorești, la data primirii de către Cumpărător a declarației de reziliere din partea Vânzătorului.

[7]  Cumpărătorul, în ipoteza în care dorește schimbarea furnizorului de gaze în mod gratuit, are dreptul să rezilieze unilateral Contractul în baza și cu respectarea Art. 145 alin. 4 lit. h din Legea nr. 123/2012. Cumpărătorul este obligat să notifice vânzătorului încetarea contractului de furnizare de gaze naturale cu cel puțin 21 de zile înainte de data rezilierii. Denunțarea unilaterală a contractului devine efectivă sub condiția achitării tuturor obligațiilor de plată datorate de cumpărător până la data rezilierii, mai puțin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

[8] Cumpărătorul, în alte ipoteze decât cea arătată în alin. 7 anterior, poate rezilia unilateral Contractul, fără punere în întârziere, fără intervenția instanțelor de judecată, pe baza unei simple notificări de reziliere unilaterală transmisă vânzătorului. Cumpărătorul este obligat să notifice vânzătorului încetarea contractului de furnizare de gaze naturale cu cel puțin 60 de zile înainte de data rezilierii. Denunțarea unilaterală a contractului devine efectivă sub condiția achitării tuturor obligațiilor de plată datorate de cumpărător până la data rezilierii, mai puțin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Încetarea Contractului

Contractul de furnizare încetează în următoarele situații:

 1. prin ajungerea la termen, în situația în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și intenția de neprelungire a Contractului este notificată cu minim treizeci (30) de zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;
 2. în cazul declanșării procedurii falimentului Cumpărătorului, printr-o hotărâre judecătorească;
 3. dacă Părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor, datorate modificărilor de circumstanțe, în termenul prevăzut la Art. 14;
 4. dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de treizeci (30) de zile și Părțile nu agreează altfel;
 5. în conformitate cu Art. 12.2 de mai sus.

Limitarea şi/sau sistarea furnizării

Limitarea furnizării

Vânzătorul are dreptul să limiteze furnizarea gazelor naturale în cazul în care Cumpărătorul depășește Rezervarea de capacitate orară (CAP) la Punctele de Predare/Primire (PPP) stabilite în anexa Contractului la litera A și nu solicită o majorare de Rezervare de capacitate conform Art. 6.2 și 6.3. Limitarea se va face la Punctul de Predare/Primire (PPP) unde se constată depășirea și în limitele Rezervării de capacitate orare.

Întreruperea furnizării

[1] Vânzătorul are dreptul, fără preaviz, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații:

 1. la încetarea Contractului;
 2. în stare de necesitate, când se periclitează viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
 3. în cazul remedierii, modificării, înlocuirii de conducte și instalații sau orice alte măsuri imediate de prevenire sau de înlăturare a avariilor constatate în instalații, precum și în rețelele de transport/distribuție a gazelor naturale.
 4. în cazul Consumului fraudulos de gaze naturale.

[2] Vânzătorul are dreptul, cu un preaviz de două (2) zile, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații:

 1. în cazul întreruperilor programate în sistemul de transport/distribuție;
 2. în cazul în care Cumpărătorul nu permite accesul liber în scopul montării, verificării sau citirii instalațiilor de măsurare a gazelor naturale, când acestea se află pe proprietatea Cumpărătorului.

Limitarea sau întreruperea furnizării

[1] Vânzătorul are dreptul, fără preaviz, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații:

 1. în cazul dispoziției Dispeceratului Național de Gaze Naturale, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementările în vigoare/stare de urgență.
 2. în caz de forță majoră conform Art. 17, caz fortuit sau alte evenimente asimilate acestora;
 3. în cazurile prevăzute la art. 13.2 [1].

[2] Vânzătorul are dreptul, cu un preaviz de cinci (5) zile calendaristice să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații:

 1. în cazul neachitării contravalorii facturilor și/sau a penalităților de întârziere sau altor sume datorate de Cumpărător în temeiul prezentului Contract.
 2. în cazul în care Vânzătorul a livrat și Cumpărătorul a consumat Cantitatea contractuală totală (CCT) conform Art. 3.1 și Cumpărătorul nu a solicitat suplimentarea cantităților de gaze naturale contractate conform Art. 3.4.1
 3. în cazul în care Cumpărătorul depășește nominalizarea lunară conform Art. 4.2.
 4. în cazul în care Cumpărătorul nu depune o garanție conform Art. 11.;
 5. în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 16.1 [3];

Nulitatea unor clauze contractuale individuale

Nulitatea sau inaplicabilitatea oricăreia dintre prevederile prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra valabilității celorlalte prevederi ale Contractului, care își vor păstra forța obligatorie și efectele. Părțile contractante se obligă să înlocuiască prevederea devenită nulă sau inaplicabilă printr-una nouă, care să fie cât se poate de apropiată de cea inițială din punct de vedere al efectului economic.

Obligații și garanții, Clauza de confidențialitate

Obligații și garanții

[1] Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toata durata Contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în acest Contract, conformându-se tuturor cerințelor legale.

[2] Părțile garantează una față de cealaltă că prezentul Contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii acestui Contract.

[3] Pe durata derulării prezentului Contract, Cumpărătorul garantează că pentru instalația/instalațiile de utilizare a gazelor naturale sunt îndeplinite cerințele legislației în vigoare. În acest sens, Cumpărătorul își asumă responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor precizate în legislația în vigoare.

Confidențialitate

Părțile se obligă una față de cealaltă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le dețin ca urmare a executării clauzelor prezentului Contract. Nu este considerată informație confidențială informația publică sau cea obținută și deținută în mod legal de către o Parte din surse externe relației contractuale, neobținute ca urmare a încălcării unei obligații legale sau contractuale de confidențialitate. Nu este considerată încălcare a obligației de păstrare a confidențialității divulgarea unor informații confidențiale către o autoritate publică competentă să obțină astfel de informații sau către instanțele judecătorești, ca urmare a aplicării prevederilor legale.Furnizorul are, în principal, următoarele obligaţii:a. să asigure furnizarea gazelor naturale în condiţiile prezentului Contract;b. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a gazelor naturale sau a anexelor la acesta ori decâte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiţionale, atunci când consideră necesară detalierea,completareasau introducerea unor clauze noi;c. să verifice şi si răspundă în termenele legale tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale clientului, conformStandardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale;d. să respecte legislaţia în vigoare şi reglementările ANRE privind furnizarea gazelor naturale clienţilor eligibili;e. să notifice clientul final cu privire la orice intentie de modificare a conditiilor/clauzelor contractuale si sainformeze in momentul notificarii cu privire la dreptul clientului final de a denunta contractul.f. sa reia furnizarea gazelor naturale în cel mai scurt timp, conform legislatiei în vigoare, în funcție de motivul întreruperiig. să asigure furnizarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii prevăzute în contract, precum şi acondiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare;h. să furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de sistem, informaţiiprivind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 24 luni anterioaresolicitării;i. să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea consumatorului;j. să anunţe consumatorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuării reviziilor şi areparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;k. să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice reclamaţie legată defuncţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor aparţinând operatorului de sistem sau consumatorului;l. să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul defurnizare.Furnizorul are, în principal, următoarele drepturi:a. să factureze şi să încaseze contravaloarea gazelor naturale consumate de client la preţurile şi termenele stabiliteîn acest Contract şi să aplice dobânzi penalizatoare clientului în situaţia nerespectării termenelor de plată;b. să solicite clientului constituirea de garanţii financiare, în situaţia în care clientul nu efectuează plăţile latermenele limită stabilite;c. orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şicompletările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali sau de alte actenormative aplicabile.d. să întrerupă furnizarea gazelor, în următoarele cazuri:– încetarea Contractului;– neîndeplinirea obligației de plată prevăzută in Contract, daca nu este posibila limitarea.– în caz de avarie la instalatiile Clientului, sau în rețelele de distribuție sau transport, pentru remedierea,modificarea, inlocuirea conductelor și instalaților în scopul prevenirii si/sau înlăturării unui pericol, precum și în situațiileinchiderilor programate ale operatorilor licențiatiși revizii ale SRM-urilor, conform normelor tehnice în vigoare aplicabile acestor operatori;– în caz de criză și/sau deficit de presiune sau debit în Sistemul Național de Transport, la dispoziția scrisă sautelefonică a Dispeceratului de Echilibrare București;– stare de necesitate, când se periclitează viata, sănătatea oamenilor sau bunurilor;– în caz de forță majoră;– la solicitatea operatorului de distribuție/transport, în următoarele condiții:          • modificarea instalației de utilizare fără respectarea prevederilor legale în vigoare;          • la interventia în instalatiiile de reglare-măsurare;          • în cazul în care Clientul, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementarile ISCIR, nu deține autorizarea pentru funcționare tehnică ISCIR sau nu efectuează verificarea tehnică periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unităților autorizate ISCIR;          • nerespectarea de către Client a limitelor zonelor de protecție și de siguranță a instalațiilor operatorului dedistribuție aflate pe proprietatea Clientului, conform legislației în vigoare;          • nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului de sistem în scopul de a schimba,de averifica, de a citi aparatele de măsurare sau de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiileoperatorului de sistem, pe baza unei înştiinţări scrise transmise Clientului, când acestea se află pe proprietateaClientului;          • neexecutarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, în conformitate cureglementările în vigoare;– în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.e. să rezilieze Contractul și să solicite daune-interese în caz de consum fraudulos din partea Clientului, dupăconstatarea situației de culpă de către operatorulsistemului sau operatorul aparatului de măsură.

Consumatorul are urmatoarele drepturi:

a) sa fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) sa solicite furnizorului întreruperea alimentarii cu gaze naturale;

c) sa solicite înlocuirea echipamentului de masurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, în conditiile si la termenele precizate de furnizor;

e) sa solicite modificarea graficului de furnizare prevazut în anexa nr. 1 la contractul de furnizare, cu cel putin 2 zile anterioare zilei/saptamânii pentru care se solicita modificarea; modificarile vor putea fi convenite de catre parti în termen de o zi de la data solicitarii;

f) sa aiba acces la aparatele de masurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenta personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distributie/transport al gazelor naturale;

g) toate celelalte drepturi corelative obligatiilor furnizorului.h) să beneficieze de soluţionarea reclamaţiilor conform procedurii afişate pe pagina de internet a furnizorului(www.mehedintigaz.ro);

Consumatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum si dupa caz, majorarile de întârziere aferente;

b) sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei în vigoare si sa nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) sa nu revânda gazele naturale contractate;

d) sa suporte cheltuielile aferente verificarii metrologice a echipamentului de masurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparatiilor necesare mentinerii în clasa de exactitate;

e) sa ia masurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale, exprimat în unitati de energie, în limitele stipulate în contractul de furnizare,( pentru consumatorul al carui consum anual se încadreaza în categoriile B4-B6 sau A2-A5; )

f) sa sesizeze imediat furnizorul în legatura cu orice defectiune pe care o constata în functionarea echipamentului de masurare si sa asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

g) sa permita accesul în vederea citirii indexului echipamentului de masurare, în orice moment pe perioada derularii contractului, în situatia în care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea consumatorului;

h) sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute în contractul de furnizare.”

Forță majoră

Exonerare de răspundere

[1] În cazul în care o Parte este împiedicată de un caz de forță majoră să își îndeplinească orice obligație din prezentul Contract, Partea respectivă este exonerată de acele obligații pe parcursul perioadei de existență a cazului de forță majoră și în măsura în care obligațiile sunt afectate de forța majoră respectivă și este exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor respective în cursul acelei perioade, cu condiția ca Partea afectată de cazul de forță majoră: (i) să transmită celeilalte Părți o notificare scrisă cu privire la cazul de forță majoră, care să includă detalii rezonabile cu privire la natura și durata sa, în termen de cinci (5) zile de la data producerii evenimentului, și (ii) să ia toate măsurile necesare pentru a diminua consecințele cazului de forță majoră în măsura în care este posibil și cât de curând posibil.

În cazul în care nu s-a efectuat notificarea prevăzută la paragraful anterior, Partea afectată este decăzută din dreptul de a invoca forța majoră.

[2] Cu toate acestea, Cumpărătorul nu va fi exonerat, total sau parțial, de obligațiile sale de plată în baza prezentului Contract în caz de forță majoră, în măsura în care respectivul caz de forță majoră nu conduce la imposibilitatea totală sau parțială a Vânzătorului de a furniza Cumpărătorului gaze naturale.

[3] De asemenea, atunci când oferă detalii despre evenimentul de forță majoră, Partea care invocă forța majoră notifică cealaltă Parte cu privire la perioada de timp estimată a fi necesară pentru remedierea consecințelor situației de forță majoră.

Definiție

[1]Termenul de forță majoră înseamnă un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu se află sub controlul Părții, prevăzut în mod limitativ după cum urmează: starea de război, revoluțiile, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, dispozițiile ANRE sau ale Dispeceratului Național de Gaze Naturale, încetarea sau suspendarea Licenței de furnizare sau a altor licențe/autorizații/avize necesare pentru executarea prezentului Contract, indisponibilitatea totală sau parțială a gazelor naturale cauzată de un eveniment de forță majoră care afectează un furnizor/producător de la care achiziționează gaz Vânzătorul, care ar împiedica executarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale ale uneia dintre Părți.

[2] Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Părțile nu vor fi exonerate de executarea obligațiilor lor din prezentul Contract în cazul apariției (i) unui caz fortuit si/sau al (ii) altor evenimente asimilate forței majore sau cazului fortuit.

Sfârșitul forței majore

De îndată ce evenimentul de forță majoră specificat la Art. 17.1 este remediat sau nu mai produce efecte, Cumpărătorul este din nou obligat să preia, iar Vânzătorul este din nou obligat să pună la dispoziție gaze naturale în conformitate cu prezentul Contract.

Utilizarea gazelor naturale

Utilizarea gazelor naturale contractate

Cumpărătorul va utiliza gazele naturale contractate și livrate de către Vânzător la Punctele de Predare/Primire (PPP) pentru consumul propriu. Cumpărătorul nu are dreptul să revândă gazele naturale contractate.

Soluționarea litigiilor și Jurisdicția competentă

Soluționarea litigiilor

Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Jurisdicția competentă

[1] Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea sa, se va soluționa, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, de către  instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.

[2] Acest Contract și toate obligațiile Părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate și sub toate aspectele legislației române în vigoare.

Alte clauze

În cazul schimbării formei juridice sau reorganizării legale, Părțile se obligă să notifice, în termen de zece (10) zile calendaristice de la intervenirea acestei situații, preluarea obligațiilor contractuale reciproce.

Clauze finale

[1] Prezentul Contract împreună cu Anexa care face parte integrantă din acesta, reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

[2] Faptul că una dintre Părți nu se prevalează, la un moment dat, de vreuna dintre prevederile prezentului Contract, nu poate fi interpretat ca fiind o renunțare la dreptul de a se prevala de aceasta ulterior, nu echivalează cu modificarea prezentului Contract și nici nu dau naștere vreunui drept oarecare în favoarea celeilalte Părți sau a unui terț.

[3] Părțile declară că dispun de toată experiența și cunoștințele necesare încheierii prezentului Contract, că toate prevederile prezentului Contract (inclusiv ale Anexelor acestuia) au fost negociate de către Părți, că prezentul Contract este încheiat în deplină cunoștință de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând și înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice și comerciale legate de încheierea, executarea și încetarea prezentului Contract.

[4] Vânzătorul va avea dreptul de a solicita plata sumelor datorate în temeiul prezentului Contract într-un termen de prescripție de 3 ani de la data scadenței acestora.

[5] Clauzele și Anexa cuprinse în prezentul Contract se pot modifica și completa numai prin acte adiționale, cu acordul Părților sau ca efect al modificărilor de natură imperativă a cadrului legislativ în domeniul gazelor naturale, situație în care prezentul Contract se consideră modificat de drept, fără a fi necesară vreo notificare din partea vreuneia dintre Părți.

[6] Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali – Ordinul 42/2012 – emis de ANRE face parte integrantă din acest contract.

Notificări

Adresa și numărul de fax desemnate pentru notificări prevăzute în prezentul Contract sunt următoarele pentru fiecare dintre Părți dacă datele diferă de cele de la pagina 1:

Pentru Vânzător:

……………………….

Pentru Cumpărător:

_______________________________

STR.___________________________

LOCALITATEA_________________

Telefon:     _____________________

Fax:            _____________________

Email       _______________________

Fiecare Parte este obligată să informeze cealaltă Parte cu privire la orice schimbare intervenită în datele lor de identificare, și mai ales în privința adresei poștale și a numerelor de contact, cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data intervenirii respectivei modificări.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.